Disclaimer

Het gebruik van de Solid Talent-website is onderworpen aan de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van onze website impliceert de kennisname en de aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden.

 

Informatie

De informatie beschikbaar op of via onze website is van algemene aard voor algemeen gebruik. Het is geen persoonlijk of professioneel advies en kan ook niet als zodanig worden beschouwd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel wij de inhoud met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opstellen, kunnen wij niet uitsluiten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of onjuist is. Mocht u een fout constateren in de door ons op of via de website aangeboden informatie, dan kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@solid-talent.be.

 

Links en verwijzingen

Onze website kan links en andere verwijzingen bevatten naar websites of media die door derden worden aangeboden. Solid Talent houdt geen toezicht op dergelijke andere websites of media en heeft geen technische of inhoudelijke controle over die websites. Een link of verwijzing naar een andere website of een ander medium impliceert geen verband, partnerschap, relatie of goedkeuring van die websites of hun inhoud. Indien u links van uw website naar onze website wenst te creëren, verzoeken wij u ons dit vooraf te laten weten door een e-mail te sturen naar info@solid-talent.be.

 

Aansprakelijkheid

Deze website is te goeder trouw door Solid Talent samengesteld. Solid Talent is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit enig direct of indirect gebruik van, of onmogelijkheid tot gebruik van deze website of op of via de website ter beschikking gestelde informatie, noch voor enige schade die ontstaat door het niet kunnen gebruiken van de website of informatie. Solid Talent aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het functioneren, de functionaliteit of de inhoud van websites of media van derden. Solid Talent is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische communicatie via de website, zoals vertragingen, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicatie.

Elk gebruik van onze website en van de informatie die op of via onze website beschikbaar is, gebeurt bijgevolg op uw eigen risico. Bijgevolg bent u aansprakelijk voor alle keuzes die u maakt op basis van de op of via de website beschikbare informatie.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Onze website, met inbegrip van het ontwerp ervan, de onderliggende software en alle op de website geplaatste content, afbeeldingen en foto’s, wordt beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van Solid Talent of haar licentiegevers. U mag de inhoud van onze website bekijken en er een kopie van maken (bv. door de inhoud af te drukken of te downloaden) uitsluitend voor uw eigen privé-gebruik en niet-commerciële doeleinden. Voor het overige is het u niet toegestaan om op enigerlei wijze (enig onderdeel van) onze website te kopiëren, te downloaden, openbaar te maken of anderszins te gebruiken of te verveelvoudigen of openbaar te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Solid Talent.

 

Bereikbaarheid van de site

Solid Talent kan niet garanderen dat het gebruik van de Site of delen ervan niet zal onderbroken worden en kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de Site op eender welk moment of om eender welke reden, onder meer doch niet beperkt tot storingen op communicatielijnen, verbindingsproblemen, virussen, bugs, staking, ongeoorloofde toegang en elk geval van overmacht, onbeschikbaar zou zijn. De toegang tot de Site mag op eender welk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, opgeschort worden.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het gebruik van de Site en deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Alleen de rechtbanken en hoven van het geografisch arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen, onder voorbehoud van bepalingen van dwingend recht of openbare orde die zouden verwijzen naar andere bevoegde rechtbanken of hoven (onder meer inzake consumentengeschillen).